close

Ձեր վերաբերմունքը սիրուն
Ձեր վերաբերմունքը սիրուն

Ձեր վերաբերմունքը սիրուն

Եթե ցանկանում եք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես եք վերաբերվում սիրուն, կամ էլ ձեր հայացքները համեմատել մտերիմ մարդու հայացքների հետ, ապա կարդացեք բերվող պնդումները և ասե՛ք, թե համաձայն եք արդյոք դրանց հետ:


Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 15 հարց: