Загрузка...
Գլխավոր էջ » » ՀՈՒՄՈՐ. ՀՈՒՄՈՐ. ՀՈՒՄՈՐ


Խառը հումոր 1
 
 
Загрузка...


-²ñÇ ³ÙáõëݳݳÝù:

-ØÇßï ¿É ³ëáõÙ »ë` ³ñÇ ³ÙáõëݳݳÝù, µ³Ûó ³é³íáïÛ³Ý, »ñµ ëó÷íáõÙ »ë, ÷áßÙ³ÝáõÙ »ë:

-â¿,ëË³É »ë Ùï³ÍáõÙ:

-â»՞ë ÷áßÙ³ÝÇ:

-â¿, ëó÷ ã»Ù ÉÇÝÇ:

*    *    *

- ÎÇÝë ÑÕÇ ¿:

- à՞ñ ³ÙÇëÝ ¿:

- سÛÇë:

*    *    *

- ÆÝãáõ՞ »Ý ϳݳÛù ³ÙáõëݳÝáõÙ:

- ÎÛ³ÝùÇ ÷áñÓÇ å³Ï³ëÇó:

- ÆëÏ ÇÝãáõ՞  »Ý µ³Å³ÝíáõÙ:

- гٵ»ñáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÇó:

- ÆëÏ ÇÝãáõ՞  »Ý ÝáñÇó ³ÙáõëݳÝáõÙ:

-ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÇó:

*    *    *

- ¸áõù »ñ»Ï Ç՞Ýã ¿Çù ³ÝáõÙ:

- ÊÙáõÙ ¿ÇÝù:

- ÆëÏ Ç՞Ýã ϳñ »ñ»Ï áñ…

- öáÕ…

*    *    *

  ²ÛÝ  Ù³ñ¹ÇÏ áíù»ñ Ùï³ÍáõÙ »Ý, áñ  ËÙ»É å»ïù ¿ ß³ï ¨ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ùï³ÍáõÙ »Ý, áñ  ËÙ»É å»ïù ¿ ùÇã,  ѳÙá½í³Í »Ý ÙÇ µ³ÝáõÙ` ËÙ»É å»ïù ¿: 


- ÀÝïñÇñ »ë ϳ٠ݳ…

- ܳ:

-´³Ûó ϳñá±Õ ¿Çñ ã¿ ·áÝ» ÙÇ ùÇã »ñϳñ Ùï³Í»É:

*    *    *

- Æ՞Ýã ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Ý»É ïÇ»½»ñùáõÙ:

-γËí»É…

*    *    *

- î³ïÇÏ ÇëÏ ÇÝãá՞õ ¿ »ñÏÇñÁ åïïíáõÙ:

- ²Û ïÕ³, ¿ÉÇ Ñáñ¹ ûÕÇÝ »±ë ËÙ»É:

*    *    *

ÌÝáÕ³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ…

-ÎÝ»ñ»ù, ÇѳñÏ» , µ³Ûó Ó»ñ áñ¹ÇÝ Ï³ï³ñÛ³É ¹»µÇÉÇ å³Ñí³Íù áõÝÇ…

-ÐÇÑÇÑÇ…

*    *    *

  ÎÇÝÁ ³ÙáõëÝáõ ·»ñ»½Ù³ÝÇ Ùáï ɳóáõÙ ¿, Ñ»ïá  Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáí ³ëáõÙ.

-         ØÇ³Ï É³í µ³ÝÝ ³ÛÝ ¿,áñ ·Çï»Ù ÑÇÙ³` áñï»Õ »ë ·Çß»ñÝ»ñ¹ ³ÝóϳóÝáõÙ:

*    *    *

- ²ë³ó»՛ù, ÇÝãå»՞ë ·ÉËÇ ÁÝϳù, áñ Ó»ñ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ûï³ñ Ù³ñ¹ ϳ:

- ¶Çï»՞ù, Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³ÛÝù³Ý ¿É ÁݹáõÝí³Í ã¿ »ï¨Çó ѳÝϳñͳÏÇ ³Ãáéáí Ë÷»É ·ÉËÇÝ:


 


гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ. «Ð³ñµ»óáÕáõÃÛ³Ý »ñ³ß˳íáñí³Í µáõÅáõÙ: Øßï³Ï³Ý ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÇÝ՝ ½»Õã»ñ»:

*    *    *

 Ø»ÏÁ Ñå³ñï-Ñå³ñï ³ëáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáçÁ.

-         ÎÇÝë ÇÝÓ  ϳåÇÏ ¿ ³Ýí³ÝáõÙ:

-         ÆÝãáõ՞:

-         àñáíÑ»ï»õ ÇÝÓÝÇó ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ñ¹ ¿ ³é³ç³ó»É..

*    *    *

гñµ³Í ³ÙáõëÇÝÁ ïáõÝ ¿ ·³ÉÇë ·Çß»ñí³ 3-ÇÝ: ÎÇÝÁ ѳñÓ³ÏíáõÙ ¿ Ýñ³ íñ³.

-         ¶Ý³ ³ÛÝï»Õ, áñï»ÕÇó »Ï»É »ë:

²ÙáõëÇÝÁ ѳÝáõÙ ¿ µçç³ÛÇÝÁ, ½³Ý·áõÙ ¨ ³ëáõÙ.

-         ¶³·á, Éóñáõ, »ë ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³ó³..

*    *    *

  Ø»ÏÁ Ýëï³Í ¿ ³íïáµáõëáõÙ: Øï³ÍáõÙ ¿. «Þáõñçë ï³Ï³ÝùÝ»ñ, å»ïë՝ ³åáõß, ÏÇÝë՝ íÑáõÏ»:

   Üñ³ ÃÇÏáõÝùáõÙ ï»ïñáí áõ ·ñãáí å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³ÏÝ ¿… ·ñáõÙ ¿. «Þáõñçë ï³Ï³ÝùÝ»ñ, å»ïë՝ ³åáõß, ÏÇÝë՝ íÑáõÏ»:  Øï³ÍáõÙ ¿. «²Ûë ³Ù»ÝÝ ³ñ¹»Ý »Õ»É ¿.. .ï»ëÝ»ë ÇÝãÇ՞Ý ¿ å»ïù… µ³Ûó, áñ å³ïíÇñáõÙ ¿, å»ïù ¿ ϳï³ñ»Ù»:

*    *    *

  ²ß³Ï»ñïÁ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ·ñáõÙ «Æ٠ѳÛñÇÏÁ» ûٳÛáí. «Æ٠ѳÛñÇÏÝ ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÝ ¿, ³Ù»Ý³×³ñåÇÏÁ ¨ ³Ù»Ý³Ëǽ³ËÁ: ܳ ϳñáÕ ¿ ÉáÕ³Éáí ³ÝóÝ»É ³Ù»Ý³í³ñ³ñ áõ Ëáñ ·»ïÁ, áñÇ Ù»ç ß³ï ÏáÏáñ¹ÇÉáëÝ»ñ ϳÝ, ³é³Ýó ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ ¿  µ³ñÓñ³Ý³É ³Ù»Ý³µ³ñ¹ ·³·³ÃÁ, Ù»ñÏ Ó»éù»ñáí ϳñáÕ ¿ ѳÕÃ»É Ï³ï³Õ³Í ³ñçÇÝ Ï³Ù, ÝáõÛÝÇëÏ, í³·ñÇÝ… ´³Ûó ëáíáñ³µ³ñ ݳ ÷áßÇ ¿ ëñµáõÙ, ³Ù³ÝÝ»ñ ¿ Éí³ÝáõÙ, Éí³óù ¿ ³ÝáõÙ ¨ ×³ß »÷áõÙ»:                                                               Արվեստի ուժը...


¸³ï³íáñÁ,

-         ػճ¹ñÛ³՛É, å³ïÙ»ù, ÇÝãáõ՞ Ïñ³Ï»óÇù Ó»ñ áñëÁÝÏ»ñáç íñ³:

-         ºë Ýñ³Ý »ÕÝÇÏÇ ï»Õ ¹ñ»óÇ:

-         ÆëÏ »՞ñµ ѳëϳó³ù Ó»ñ ë˳ÉÁ

-         ºñµ »ÕÝÇÏÝ Ç å³ï³ëË³Ý Ïñ³Ï»ó…

 *    *    *

 - ö³ñÇ՛½ »Ù áõ½áõÙ,- ѳٳéáñ»Ý ÏñÏÝáõÙ ¿ñ  ȻݳÝ:

- êå³ëÇ՛ñ,- µáñµáùí»ó ȨáÝÁ:- ÆÝãáõ՞ ù»½ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ Æëå³ÝdzÝ` ê¨ÇÉdz, ì³É»Ýëdz, ´³ñë»Éáݳ:

-â¿՛, ö³ñǽ »Ù áõ½áõÙ:

-ȳí,- ѳÝÓÝí»ó È»õáÝÁ,- ÃáÕ ÉÇÝÇ ö³ñǽ:

ܳ Ýëï»ó ȻݳÛÇ ÏáÕùÇÝ, µéÝ»ó Ýñ³ Ó»éùÁ, ¨ Ýñ³Ýù »ñÏáõëáí ëÏë»óÇÝ áõ½»É ö³ñǽ:

*    *    *

  ÊáñÑáõñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ. «â³ñÅ» íëï³Ñ»É ³ÛÝ ïÕ³Ù³ñ¹áõÝ, áñÁ åݹáõÙ ¿, û ³Ùáõëݳó³Í ã¿, ¨ Ç ¹»Ùë Ó»½ ï»ëÝáõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ³å³·³ áõÕ»ÏóÇÝ, »Ã» ¹áõù Ýñ³ Ñ»é³ËáëáõÙ ·ñ³Ýóí³Í »ù «æñÙáõÕ» ³ÝáõÝáí…»:

*    *    *

«ºë »ñÏáõ ß³µ³Ã åݹáõÙ ¿Ç, áñ ã»Ù áõ½áõÙ ÍÝݹÇë ³éÃÇí Ýí»ñ ·Ý»ë, µ³Ûó ¹áõ ûñÁ, Ù»Ï ¿, Ùáé³ó³ñ»

*    *    *

ºë ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ å³ÑáõÙ »Ù ùá ÝϳñÝ»ñÁ… »ë ¹ñ³Ýó íñ³ ëáõñ×Çë µ³Å³ÏÝ »Ù ¹ÝáõÙ:

*    *    *

ºÃ» ÏÇÝÁ ѳçáÕ³Ï ¿,³ÝÝÙ³Ý áõ ·áÑ ¿ ÏÛ³ÝùÇó… àõñ»ÙÝ` ݳ ÇÝã–áñ Ù»ÏÇó íñ»Å ¿ ÉáõÍáõÙ:

*    *    *

- ä³å ç³Ý, ã»՛Ù ³ÙáõëݳݳÉáõ: ºë Ò»½ Ñ»ï »Ù ³åñ»Éáõ:

-âѳٳñÓ³Ïí»՛ë ߳ݳï³ÅÇ »ÝóñÏ»ë Ñáñ¹:

*    *    *

²í»ÉÇ É³í ¿ ÉÇÝ»É áã ýáïá·»ÝÇÏ, ù³Ý Éë»É`ëÇñáõÝ »ë ¹áõñë »Ï»É:
«Ð»ï³ùñùÇñ ¿` ÙdzÛÝ »±ë »Ù, áñ ¹áõéÁ ͻͻÉÇë »ñµ ѳñóÝáõÙ »Ý` áí ¿, ³ëáõÙ »Ù` »ë »Ù»:

*    *    *

γñÍáõÙ »ù ÏÇÝÁ Ãáõ՞ÛÉ ë»é ¿: öáñÓ»ù ·Çß»ñÁ ËÉ»É Ýñ³ÝÇó í»ñÙ³ÏÁ: 

*    *    *

γݳóÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ.

- êïáñ, ½½í»ÉÇ, ëñÇϳ,½½íáõÙ »Ù ù»½ÝÇó, ³ïáõÙ »Ù ù»½, Ù³ñ¹ ã»ë…..Ñ»ï ³ñÇ:

*    *    *

ÎÇÝÁ ½³Ý·áõÙ ¿ ³ÙáõëÝáõÝ:

-êÇñ»ÉÇ՛ë, ¹áõ ÇÝÓ ëÇñáõ՞Ù »ë:

-²ÕçÇ, Ù»ù»Ý³ÛÇë Ç՞Ýã »ë ³ñ»É…

*    *    *

- ÆÝãá՞õ ì³Ý ¸³ÙÁ ã˳ճó îÇï³ÝÇÏáõÙ:

-àñáíÑ»ï¨ µáÉáñÇÝ Ï÷ñÏ»ñ:

*    *    *

"¶Çï»՞ù` ÇÝãáõ ã»Ù ëÇñáõÙ µáõë³Ï»ñÝ»ñÇÝ, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù áõïáõÙ »Ý ÇÙ áõï»ÉÇùÇ áõï»ÉÇùÁ”:

Ö³Õ³ïÝ»ñÇ ÙËÇóñ³ÝùÁ.  "س½Á áñ É³í µ³Ý ÉÇÝ»ñ, ³Ù»Ý ï»Õ ã¿ñ ³×Ç”:

*    *    *

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ. "²å³ñ³ÝáõÙ í³×³éíáõÙ »Ý ÃáõÃùÇ ÙáÙ»ñ` Çñ»Ýó ÙáٳϳÉÝ»ñáí”:

*    *    *

"ê»ñÁ ÉáõÛë ¿, ÇëÏ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ՝ ÉáõÛëÇ í³ñÓÁ…”:

*    *    *

лï³ùñùÇñ ¿ γݳ¹³ÛÇ ¹ñáßÇÝ ³Û¹ Ç՞Ýã ¿ Ýϳñ³Í, áñ ï»ñ¨áí ͳÍÏ»É »Ý:

*    *    *

ÜáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·³ÑÇÝ Ñ»ïáõÛù ¿ ÝëïáõÙ:

*    *    *

 "ºñµ í³ï »Ù ½·áõÙ, ÇÝÓ ï³ÝáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó, ÇëÏ »ñµ É³í »Ù ½·áõÙ, ÇÝÓ ï³ÝáõÙ »Ý µ³ÅÇÝ”:

*    *    *

ºñµ»ù ÙÇ íÇ×»ù ³åáõßÇ Ñ»ï, Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ »Ý ãÝϳï»É, û Ó»½³ÝÇó á՞í ¿ ³åáõßÁ:

*    *    *

سÝÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ: ºÃ» Ù³ÛñÇÏÁ ÍÇͳÕáõÙ ¿ ѳÛñÇÏÇ ëñ³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, áõñ»ÙÝ ï³ÝÁ ÑÛáõñ»ñ ϳÝ:
سñ¹Á ÑdzÝáõÙ ¿ Çñ ݳËÝÇÝ»ñáí, ÇëÏ Ï³åÇÏÁ` Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñáí:

*    *    *

â³ñ ϳݳÛù ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ áõéáõóùÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ, ÇëÏ µ³ñÇ Ï³Ý³Ûù` åá½»ñ:

*    *    *

²ëïí³Í å³ñ·¨»ó ùáõÝÁ, ë³ï³Ý³Ý` ½³ñÃáõóÇãÁ:

*    *    *

ºÃ» ¹áõ µáÉáñÇó ˻ɳóÇ »ë, ³å³ á՞í ¿ ¹³ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ:

*    *    *

²åáõßÁ ϳï³ñ»É³·áñÍí»Éáí ¹³éÝáõÙ ¿ ϳï³ñÛ³É:

*    *    *

²ñí³ÙáÉÝ»ñÇ ÃÇíÝ ÇÝãÇ՞ ѳßíÇÝ ¿ ûñ»óûñ ³í»É³ÝáõÙ, »Ã» Ýñ³Ýù µÝ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑáí ã»Ý ϳñáÕ µ³½Ù³Ý³É:
Տարածել...


Նմանատիպ նյութեր
Այլ նյութեր ՆՈՒՅՆ ԹԵՄԱՅՈՎ՝ այստեղ,    На русском,  In English,  En français,   En español,   Türkçe   ქართული,   فارسی,

Միացեք մեզ YouTube-ում... 18հզ. բաժանորդ


Նոր նյութեր


«Եթե քո բոլոր օրերը նման են մեկը մյուսին, ուրեմն ապրել ես ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 օր» 
Եթե համաձայն ես, սեղմիր Հավանել   

 

Загрузка...
Загрузка...
Կատեգորիա: ՀՈՒՄՈՐ. ՀՈՒՄՈՐ. ՀՈՒՄՈՐ | Ավելացրեց: erkusov.com (22.04.12)
Դիտումներ: 1411 | Տեգեր: Հումոր

Загрузка...