Загрузка...
Գլխավոր էջ » «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ» ՌԱԴԻՈԵԹԵՐ | Night Life radio » ԼՍԵԼ «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ»-Ը


Ռադիոծրագիր սիրահարների համար. «Գիշերային կյանք». vol. 36
 
 
Загрузка...ԵԹԵՐ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ


  «Ü»ñ³ß˳ñÑ»


Հնդկական գրականությունից, հեղինակ` Շրի Շրի Ռավի Շանքար

 •         Վստահություն
 •           Դադարեք քննադատել ինքներդ ձեզ և ուրիշներին
 •           Գովաբանեք ինքներդ ձեզ և ուրիշներին
 •           Անկեղծություն
 •           Պատասխանատվություն
 •           Թողեք անցյալը հեռանա
 •           Ընդունում
 •           Մահվան անխուսափելիության գիտակցում
 •           Կյանքի փոփոխականություն
 •           Վստահություն
 •           Գոյի միասնականությունը
 •           Ձեր բնույթը սերն է և հանգիստը
 •           Հավասարակշռվածություն
 •            Ինքնագիտակցում
 •            Անկողմնակալություն և հասունություն
 •            Գեղեցիկի գիտակցում
 •            Երկրպագում և պատվում
 •            Կյանքը հավերժ է


 • Üñ³Ýù, áíù»ñ ë»ùëáí ½µ³ÕíáõÙ »Ý ß³µ³ÃÁ Ùáï »ñ»ù ³Ý·³Ù, Çñ»Ýó ï³ñÇùÇó 4-7 ï³ñáí ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ï»ëù »Ý áõÝ»ÝáõÙ:
 • ê»ùëÇ Ñ³Ù³ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáõÑÇ ÷ÝïñáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ß³ï ·áõÙ³ñ »Ý ͳËëáõÙ Çñ»Ýó ѳٳñ ßù»Õ ³åñ³ÝùÝ»ñ ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ù³Ý Ýñ³Ýù, áíù»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáõÑÇ ã»Ý ÷ÝïñáõÙ:
 • îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ Ù»Í éÇëÏ»ñÇ »Ý ·ÝáõÙ, »ñµ ÏÇÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ñÓ³Ï áõ ·ñ·éÇã ¿ ÉÇÝáõÙ:

²Ûë ½áõÛ·ÇÝ ³ÝÑݳñ ¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Çñ³ñÇó ³é³ÝÓÇÝ: ê³Éí³¹áñ ¸³ÉÇÝ ¨ ¶³É³Ý ѳí»ñųó»É »Ý ųٳݳÏÇ Ù»ç Çñ»Ýó ëÇñá ßÝáñÑÇí:

ÜϳñãÇ ÝϳñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ øñÇëï³÷áñ ÎáÉáõÙµáëÁ` Ýáñ ³ß˳ñÑÇ ³÷ ÇçÝ»Éáõ å³ÑÇÝ, ¹ñáßÁ Ó»éùÇÝ, ¶³É³ÛÇ å³ïÏ»ñáí ¨ Ñ»ï¨Û³É ·ñáõÃÛ³Ùµ . "ºë ëÇñáõÙ »Ù ¶³É³ÛÇÝ ÙáñÇóë ³í»ÉÇ, ÑáñÇóë ³í»ÉÇ, äÇϳëáÛÇó ³í»ÉÇ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÷áÕÇ ³í»É”:
"Մի օր, երբ մտածելու բան չունեի, սկսեցի մտածել լուրջ բաների մասին: Լուրջ բաների մասին մտածելիս էլ բռնեցի ինձ այն մտքի վրա, որ մտքերս շարադրվում են նոտաներով: Չէ, չէ, ես երաժշտագետ չեմ, կամ կոմպոզիտոր, ու չեմ էլ դառնա: Շատ եմ անտաղանդ: Պարզապես ես քեզ զգում եմ հնչյուններով …մարմնի: Բա՞ռ, թե՞ մեղեդի : Ո՞րն է առավել պարզ արտահայտում անբառ կարոտը: Երբ մտածում ես լուրջ բաների մասին, ակամա նոր բառեր ես թրծում քո մտքերի խառնարանում:  Անմեկնելի: Հասկացա. ես իմ մատներով  քո մարմնի վրա կնվագեմ մտքերիս մեղեդին  լռությա՛ն մասին…":

«¶Çß»ñ³ÛÇÝ ÏÛ³Ýù Ë׳Ýϳñ»²Ûëûñ ß³ñùáõÙ ÏÉë»ù ²ñÃáõñ àõÃÙ³½Û³ÝÇ, سñÇݳ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ, Èdzݳ ¼áõñ³µÛ³ÝÇ ³ëÙáõÝùÁ, гÙá ê³ÑÛ³ÝÇ Ó³ÛÝÁ, ·»Õ»óÇÏ áõ éáÙ³ÝïÇÏ ·Çß»ñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ: ÈÇóù³Ã³÷í»ù ¨ í³Û»É»ù ÙdzÛÝ ·Çß»ñí³Ý ѳïáõÏ ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ
«ÃéÇãùÁ»
:


»ٳݻñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ, Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ñó»ñ áõÕÕ»Éáõ ϳ٠»ñ³Åßï³Ï³Ý ѳٳñÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Éáõ ѳٳñ ϳñáÕ »ù ·ñ»É haykb@web.am ¿É.÷áëïáí:
1111Տարածել...


Նմանատիպ նյութեր
Այլ նյութեր ՆՈՒՅՆ ԹԵՄԱՅՈՎ՝ այստեղ,    На русском,  In English,  En français,   En español,   Türkçe   ქართული,   فارسی,

Միացեք մեզ YouTube-ում... 15հզ. բաժանորդ


Նոր նյութեր


«Եթե քո բոլոր օրերը նման են մեկը մյուսին, ուրեմն ապրել ես ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 օր» 
Եթե համաձայն ես, սեղմիր Հավանել   

 

Загрузка...
Կատեգորիա: ԼՍԵԼ «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ»-Ը | Ավելացրեց: erkusov.com (01.04.12)
Դիտումներ: 1978 | Տեգեր: սերը և մեծերը, երկուսով, պոեզիա, ասմունք

Загрузка...